Prihlásenie

Registrovať sa

Odkaz na nastavenie nového hesla bude odoslaný na váš email.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Kliknutím na tlačidlo registrácia, ja, ako registrujúca sa fyzická osoba/právnická osoba, týmto v zmysle článku 6 písm. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES udeľujem spoločnosti EOK AUSTRALIAN SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Veterná 515/6, 922 02 Krakovany, Slovenská republika, IČO: 36 270 610, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka. č. 16979/T, ako prevádzkovateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania služieb súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľa.

Zároveň udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobitných kategórií osobných údajov
Ďalej týmto v zmysle článku 9 písm. 2 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, udeľujem spoločnosti EOK AUSTRALIAN SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Veterná 515/6, 922 02 Krakovany, Slovenská republika, IČO: 36 270 610, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka. č. 16979/T, ako prevádzkovateľovi (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas s anonymným spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia na marketingové účely.
Tento súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi na dobu neurčitú.